Administrasjon

Daglig leder/brannsjef Mikael S. Kristiansen

Tlf: 911 18  991
E-post: mikael.kristiansen@sb-iks.no
 

Varabrannsjef/ avdelingsleder beredskap Olav Nese

Tlf: 975 79 226
E-post: olav.nese@sb-iks.no

 

Avdelingsleder forebyggende Jan Arild Åkre

Tlf: 975 95 740
E-post: jan.arild.akre@sb-iks.no

 

Feierformann Ole Pettersen

Tlf. 905 44 119
E-post: ole.pettersen@sb-iks.no

 

Feiersvenn Knut Arne Nilsen

Tlf. 995 35 440
E-post: knut.nilsen@sb-iks.no


Feiersvenn Thomas Mørk

Tlf. 959 29 808
E-post: thomas.mork@sb-iks.no


 

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 10 medlemmer. Deltakerkommunene utpeker hvert 4. år i forbindelse med ny valgperiode to representanter hver med to vararepresentanter til representantskapet. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Disse velges for fire år av gangen. Det skal hvert kalenderår avholdes to ordinære representantskapsmøter. 

Representantskapet pr. 2020:

Gro Anita Mykjåland, leder - Iveland kommune
Terje Møkjåland, medlem, - Iveland kommune
Svein Arne Haugen, nestleder - Evje og Hornnes kommune
Britt Ingrid Andersen, medlem - Evje og Hornnes kommune
Sigbjørn Åge Fossdal, medlem  - Bygland kommune
Olav Neset, medlem – Bygland kommune
Steinar Kyrvestad, medlem - Valle kommune
Margit Dale, medlem – Valle kommune
Jon Rolf Næss, medlem - Bykle kommune
Tone Lise Avdal, medlem – Bykle kommune

Styret

Selskapet har et styre bestående av sju medlemmer med varamedlemmer.

Styret pr. 2020:

Dag Haugland, leder - Evje og Hornnes kommune
Liv Åsne Austad, nestleder - Bygland kommune
Lasse Hornnes, medlem - Iveland kommune
Stig Ertzeid, medlem - Bykle kommune
Torunn Charlotte Nyberg, medlem - Valle kommune
Knut Nilsen, tillitsvalgt fast tilsatte
Albert Kjetså, tillitsvalgt deltidsansatte